Geologiliitto

Geologiliitto on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka pyrkii parantamaan ammattikunnan toimintamahdollisuuksia ja geologien äänen kuulumista yhteiskunnassa.

Geologiliitto toimii kotimaisena hakukanavana European Geologist-lisenssille.

***************************************

Geologiliitto ry / Säännöt

l §           NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Geologiliitto ry, ruotsiksi Geologförbundet i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Union of Geologists. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

 

2 §          TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– toimia kansallisena geoalan järjestönä, jonka kautta suomalaiset geologin tai muun vastaavan koulutuksen saaneet henkilöt voivat hakea ”European Geologist” -nimikettä sen kulloinkin voimassaolevien menettelytapojen ja ehtojen mukaisesti.

– edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä ja heidän asiantuntemuksensa hyväksikäyttöä ja arvostusta yhteiskunnan eri aloilla

– tukea osaltaan jäsenkuntansa toimialaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa

– toimia yhteistyössä alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

– järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja

– ylläpitää kontakteja koti- ja ulkomaisiin alan järjestöihin

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

– toimia muillakin vastaavilla tavoilla jäsenkuntansa eduksi

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä asianomaisella luvalla kerätä varoja toimintansa tukemiseksi.

Yhdistys voi hankkia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3 §          JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä geoalan korkeakoulututkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön yhdistyksen kannattajajäseneksi.

Opiskelijajäseneksi voivat liittyä geologian tai muun vastaavan alan opiskelijat, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan seuraavia toimintaperiaatteita:

– jäsen ylläpitää ammattia kohtaan tunnettua luotettavuutta

– jäsen toimii ammatissaan vastuullisesti yhdistyksen muuta jäsenistöä ja kolmansia osapuolia kohtaan.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksun lisäksi yhdistys voi periä vuosittaista toimitusmaksua ”European Geologist” -nimikkeen haltijoilta. Toimitusmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksesta huolimatta ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua tai ”European Geologist” -nimikkeen haltijoille määrättyä toimitusmaksua.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.

 

4 §                HALLINTO JA TOIMIELIMET

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat kerran vuodessa järjestettävä vuosikokous ja säännöissä mainituin ehdoin koolle kutsuttu mahdollinen ylimääräinen kokous. Toimeenpanovaltaa Geologiliitossa käyttää yhdistyksen hallitus. Hallitus tai yhdistyksen kokous voivat asettaa asioiden valmistelua varten joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät ja toimintavaltuudet määritellään toimeksiannon yhteydessä.

 

5 §          YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan jäsenkunnan hyvin saavuttavassa lehdessä, internet-sivulla tai sähköpostitse Kutsu on annettava aikaisintaan yhtä kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on näiden sääntöjen mukaan koollekutsuttu.

 

6 §          YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa:

– esitetään tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä esitetään tilintarkastuskertomus

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle

– päätetään jäsenmaksun suuruudesta

– valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

– valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ellei näistä säännöistä muuta johdu, päätökseksi tulee kokouksissa sekä muissa monijäsenisissä toimielimissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä tai vaalissa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä arpa.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

 

7 §          YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

 

8 §          YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Elektronisesti järjestetty kokous on päätösvaltainen, kun kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat siihen.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

9 §          YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

10 §        TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

11 §        YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Esityksen sääntöjen muuttamisesta tekee hallitus. Myös yhdistyksen jäsen voi tehdä sääntöjen muuttamiseksi hallitukselle osoitetun aloitteen, jonka hallituksen on tuotava seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Sääntömuutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

12 §        YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

13 §        Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

Historiaa

Geologiliitto perustettiin ajamaan geologien asiaa 1953 ja sen jäsenmäärä kasvoi geologien määrän lisääntymisen ja geologien korkean järjestäytymisasteen myötä saavuttaen 600 jäsentä 90-luvun alussa. Työmarkkinajärjestönä Geologiliitto oli kuitenkin pieni ja yleinen kehitys työmarkkinakentällä johti pienimpien liittojen toimintojen yhdistämisiin ja tässä tapauksessa suuremman ammattiliiton perustamiseen 1993. Samalla Geologiliitto erosi Akavasta ja ohjasi jäsenistöään liittymään perustettuun uutteen edunvalvontaliittoon. Geologiliitto jatkoi kuitenkin toimintaansa itsenäisenä ja määritteli toimenkuvansa tarkemmin ammatillis-aatteelliseksi. Ammatillisena järjestönä Geologiliitto on osallistunut alan tapahtumien järjestämiseen yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja toimittanut muun muassa Geologimatrikkelin vuonna 2001.

Geologiliiton historiikki

Tarkempaa tietoa Geologiliiton historiasta voit lukea hiljattain julkaistusta kirjasta: Seija A. Niemi: Geologiliitto 1952-2012 ISBN 978-951-692-930-2. Kirjan voi tilata hallituksen jäseniltä ja sen hinta on postituskuluineen 30 euroa.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin